About Us

บริษัท  ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด 

เริ่มเปิดดำเนินการวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2557 จากแนวคิดการผลิตอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้ทุกชนิด จึงเกิดผลิตภัณฑ์ตัวแรกในชื่อ HEMan (Home Electric Manager) สามารถตอบสนองแนวคิดดังกล่าวได้ด้วยเทคโนโลยีระบบการจัดการ MMD24

ต่อมา บริษัทฯ ได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ คือ ระบบการจัดการ MSAP24 เป็นระบบดิจิตอลที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น  สามารถแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรง และทุกผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานผ่าน สมาร์ทโฟน (Smartphone) ทั้งระบบ IOS และ Android ทำให้ท่านสามารถทราบและแก้ไขปัญหาได้  ก่อนที่ภัยอันตรายจะมาถึงตัวท่านและคนที่ท่านรัก ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น  2 กลุ่ม 

Home Use สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป
                  Electric Shield (ES)
                  e-Trix Alarm e-trixlarm-_web
Business Use สำหรับโรงแรม โรงงาน หอพัก
 Shield Alarm (SA) sa_logo_001_web-2016_07_14-09_23_09-utc
 SCADA VIEWS scada-views_web-2016_07_14-09_23_09-utc
Automatic Meter Reading (AMR) amr-logo-01_web-2016_07_14-09_23_09-utc

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย
และครอบคลุมความต้องการทุกด้าน ตามมาตารฐานสากล 

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลาง ในการส่งเสริม และสนับสนุน  นักวิจัยคนไทยด้านไฟฟ้า   เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของคนไทยสู่เวทีสากล