Team

_aoi1401-2016_07_14-09_23_09-utc viputa-2016_07_14-09_23_09-utc suchote-2016_07_14-09_23_09-utc

ฐิติศักดิ์ สกุลครู
CEO

ปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธาน
  บริษัท คานิวัล จำกัด

อดีต

 • ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
 • ประธานกรรมการบริหาร
  โรงพยาบาลศิครินทร์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ
  บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 

วิภูธา ตระกูลฮุน
Director

ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ
  บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด

อดีต

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้อานวยการฝ่ายตลาดตราสารหนี้
  บล.ภัทรธนกิจ
 • Head director MKT
  ธนาคารฮ่องกงแอนด์ เซี่ยงไฮ้ คอร์ปอเรชั่น (HSBC)
 • กรรมการผู้จัดการ Turnaround
 • Head director MKT SG Asia Credit

สุโชติ จิรปราชญา
Director

ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร
  โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท ประธานเหมา
  โปรดักชั่น จำกัด
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท แจ็คคิวเมนทารี่ จำกัด
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท ดีชัวร์คาร์ จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด
u-krit-2016_07_14-09_23_09-utc chakrit2016_07_14-09_23_09-utc
อุกฤษ สกุลครู
Assistant Marketing Director
จักรกฤษ สกุลครู
Assistant Administration Director
ทวีศักดิ์ ใสสะอาด
Production Engineer
อภิเษก แสงเดชะ
Software Development Manager
นัตยา ชื่นเจริญ
Administration Officer
ทวิช ทรการ
Implementation Manager