About Us

 

บริษัท  ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด 

 

เริ่มเปิดดำเนินการวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2557 จากแนวคิดการผลิตอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้ทุกชนิด จึงเกิดผลิตภัณฑ์ตัวแรกในชื่อ HEMan (Home Electric Manager) สามารถตอบสนองแนวคิดดังกล่าวได้ด้วยเทคโนโลยีระบบการจัดการ MMD24

ต่อมา บริษัทฯ ได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ คือ ระบบการจัดการ MSAP24 เป็นระบบดิจิตอลที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น  สามารถแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรง และทุกผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานผ่าน สมาร์ทโฟน (Smartphone) ทั้งระบบ IOS และ Android ทำให้ท่านสามารถทราบและแก้ไขปัญหาได้  ก่อนที่ภัยอันตรายจะมาถึงตัวท่านและคนที่ท่านรัก  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและครอบคลุมความต้องการทุกด้าน ตามมาตารฐานสากล 

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลาง ในการส่งเสริม และสนับสนุน  นักวิจัยคนไทยด้านไฟฟ้า   เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของคนไทยสู่เวทีสากล

 

TEAM

ฐิติศักดิ์ สกุลครู
CEO

ปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
 • ประธาน
  บริษัท คานิวัล จำกัด

อดีต

 • ประธานกรรมการบริหาร
  กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
 • ประธานกรรมการบริหาร
  โรงพยาบาลศิครินทร์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ
  บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 
 • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วิภูธา ตระกูลฮุน
Director

ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ
  บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด

อดีต

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้อานวยการฝ่ายตลาดตราสารหนี้
  บล.ภัทรธนกิจ
 • Head director MKT
  ธนาคารฮ่องกงแอนด์ เซี่ยงไฮ้ คอร์ปอเรชั่น (HSBC)
 • กรรมการผู้จัดการ Turnaround
 • Head director MKT SG Asia Credit

สุโชติ จิรปราชญา
Director

ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร
  โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท ประธานเหมา
  โปรดักชั่น จำกัด
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท แจ็คคิวเมนทารี่ จำกัด
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท ดีชัวร์คาร์ จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด
อุกฤษ สกุลครู
Assistant Marketing Director
จักรกฤษ สกุลครู
Assistant Administration Director
กีรติ ศรีสำราญ
R&D Engineer
อภิเษก แสงเดชะ
Software Development Manager
นัตยา ชื่นเจริญ
Administration Officer
ทวิช ทรการ
Implementation Manager
   
กฤษฎา บุบผาสังข์
IoT Device Engineer